Мисия

Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на  квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните  цели: 

  • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;
  • Годишна атестация на персонала на газовите компании;
  • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите и задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;
  • Усвояване на нови технологии.

Българският газов център  се развива като  център за газови технологии, и работи за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор чрез квалификация и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

ВЪВ ВСИЧКИ ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ДДС