За газовия сектор

Броят на заетите в газовите фирми в България е около 2900,   проекти като "Балкански поток"    значимо увеличи перспективите пред сектора за наша радост.

В същото време благоприятната конюктура на пазара и стремежът към по-ефективни и екологични горива допринася за ръст в потреблението на газа в разпределителните дружества.

Всяка година битовите потребители се увеличават с около 6-7000 броя в страната. Тенденцията е до края на  2020 да достигнат 100 000.

Въпреки съществуването на магистратури „Топлоснабдяване и газоснабдяване” в ТУ Русе, „Газоснабдяване” в МГУ София, специалност „Топлоснабдяване и газоснабдяване” в техническия колеж Ямбол, както и 19 Професионални гимназии и 37 Центрове за професионално обучение където се обучават кадри по специалността „Газова техника”   нивото на постъпващите в газовите компании кадри не отговаря на съвременните изисквания. Липсва материална база, учебници, достатъчен брой добре подготвени преподаватели и съвременни форми на обучение.

Изпълнението на работи по строителство, експлоатация, ремонт и поддръжка на съоръжения, инсталации и уреди от некомпетентни работници крие опасности и може да компрометира газификацията  като процес. Необходимо е сертифициране на кадрите в газовия сектор за покриване изискванията на газовите компании. С изключение на няколко фирми внедряващи съвременни материали и технологии като цяло има изоставане. Една от причините е липсата на информация и звено, развиващо пилотни проекти. На лице е и противоречива и непълна нормативна база в газоснабдяването. Обединяване на усилията на членовете на БАПГ може да допринесе за ефективното решаване на проблемите в отрасъла!

В сравнение с държавите с развито газоснабдяване в ЕС у нас съотношението газопреносна към газоразпределителна мрежа е най-малко. Едва след изграждането на 15 000 кm разпределителна мрежа ще постигнем параметри сравними с тези в ЕС. По брой потребители също сме на едно от последните места. Прогнозите са в България броят на консуматорите да достигне 800 000 -1 000 000.

 КАКВО СПОРЕД НАС Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ДОСТИГНЕ ГАЗОВИЯТ СЕКТОР СРЕДНО ЕВРОПЕЙСКО НИВО?

  • Високо квалифицирани професионални кадри;
  • Хармонизиране с европейските норми на нормативната уредба и прилагане на добри газови практики;
  • Внедряване на нови ефективни технологии и техники;
  • Държавна енергийна политика;
  • Ефективно действаща браншова организация - БАПГ.

Опитът на САЩ, Русия и страните от ЕС подсказва, че за решаване на горните проблеми е необходимо консолидиране усилията на газовите компании и държавните органи.

Това е нашата МИСИЯ.