Стандарти

ГАЗОВИ СТАНДАРТИ

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ICSICS: 17 ДЕБИТ В ТРЪБОПРОВОДИ
        23_060_40  Регулатори на налягане
        23_070_60 Съдове под налягане, бутилки за газ
        27_060_20  Газови горелки
        71 Газове с промишлено приложение
        75_060  Природен газ
        75_160_30  Газообразни горива
        75_200  Съоръжения за транспортиране и съхранение на нефт,  нефтопродукти и природен газ
        77_140_75  Стоманени тръби


ICS: 17   ДЕБИТ В ТРЪБОПРОВОДИ
БДС 10806:1973
Броячи за измерване обема на газ. Общи изисквания

БДС 10807:1973
Метрология. Броячи за газ - ротационни и турбинни. Технически изисквания

БДС 10808:1973
Метрология. Броячи за измерване обема на течности (различни от водата). Технически изисквания

БДС 12901:1975
Линии съединителни между дроселните устройства и уредите за измерване дебита на флуиди в тръбопроводи. Основни изисквания при инсталиране

БДС EN 12261:2003
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

БДС EN 12261:2003 /AC:2003
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

БДС EN 24006:2001
Измерване на разход на флуиди в затворени тръбопроводи. Речник и означения (ISO 4006:1991)

БДС EN 24185:2001
Измерване разход на течности в затворени тръбопроводи. Тегловен метод (ISO4185:1980)

БДС EN 29104:2001
Измерване разход на флуиди в затворени тръбопроводи. Методи за оценяване на характеристиките на електромагнитни разходомери за течности (ISO 9104:1991)

БДС EN ISO 5167-1:2002 /A1:2002
Измерване разход на флуиди със стесняващи устройства. Част 1: Бленди, дюзи и тръби на Venturi в затворени напорни тръбопроводи с кръгло напречно сечение

БДС EN ISO 6817:2001
Измерване разход на електропроводими течности в затворени тръбопроводи. Метод използващ електромагнитни разходомери (ISO 6817:1992)

БДС EN ISO 8316:2001
Измерване разход на течности в затворени тръбопроводи. Метод чрез събиране на течност в обемен резервоар (ISO 8316:1987)

БДС EN ISO 9300:2001
Измерване разход на газ с дюзи на Вентури при критичен поток (ISO 9300:1990)

БДС ISO/TR 5168:2002
Измерване на разхода на флуиди. Оценяване на неопределеността

БДС ISO 10286:1998
Бутилки за газ. Терминология

23  Съдове под налягане, бутилки за газ
БДС 3263:1986
Вентили за стоманени бутилки за газове с високо налягане

БДС 4174:1973
Резеровари под налягане за въздух и вода

БДС 4175:1971
Резервоари за кондензирана вода

БДС 8544:1988
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 0,85 до 5,00 dm3

БДС 9222:1982
Вентили за бутилки за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 5 до 80 dm3

БДС 10270:1981
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
стоманените отливки

БДС 10271:1978
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
бутилките за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове

БДС 10483:1989
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
листовете от стомана

БДС 10484:1980
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Материали. Общи изисквания

БДС 10566:1981
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
чугунени отливки

БДС 10942:1973
Техника на безопасността. Съдове и апарати, работещи под налягане. Метали за елементи работещи при температура под нула градуса

БДС 11018:1982
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
болтовете, шпилките и гайките

БДС 12117:1974
Резервоари цилиндрични стационарни за съхранение на втечнени газове.
Основни параметри

БДС 12233:1982
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
заготовки и полуфабрикати от алуминий и алуминиеви сплави

БДС 12234:1982
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
заготовки и полуфабрикати от мед и медни сплави

БДС 12556:1975
Бутилки за промишлени газове. Маркировка на съдържанието

БДС 12654:1975
Резервоари подземни групови за втечнени газове. Основни размери

БДС 12961:1983
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
предпазните клапани

БДС 12966:1982
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
изковките и щамповките от легирана и нелегирана стомана

БДС 13036:1982
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
предпазните устройства с разрушаващи се елементи

БДС 13037:1981
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
метални цистерни и варели за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени
под налягане газове

БДС 13729:1982
Техника на безопасността. Съдове под налягане. Изисквания към маркировката

БДС 14288:1983
Съдове и апарати. Дъна и капаци сферични без борт. Норми и методи за
изчисляване на якост

БДС 14397:1989
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Основни изисквания към конструкциите

БДС 14399:1989
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
измерителните уреди

БДС 16098:1985
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Термини и
определения

БДС 16100:1985
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Паспорт

БДС 16286:1985
Съдове и апарати за високо налягане. Шпилки. Методи за изчисляване на якост

БДС 16439:1986
Съдове и апарати за високо налягане. Фланци, капаци плоски и изпъкнали.
Методи за изчисляване на якост

БДС 16440:1986
Съдове кованозаварени стоманени за високо налягане. Технически
изисквания

БДС 16808:1988
Бутилки стоманени за налягане 15,0 МРa с обем от 0,4 до 50,0 dm3

БДС 16808-1:1990
Бутилки стоманени за налягане 15,0 МРa с обем 5 dm3

БДС 16817:1988
Вентил за бутилки за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 0,85 до 5 dm3

БДС 16933:1989
Съдове и апарати. Изисквания към формата на представяне изчесленията на
якост, изпълнявани на ЕИМ

БДС 17078:1989
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към
плакираните листове

БДС CR 13445-7 :2004
Ненагрявани съдове под налягане. Част 7: Ръководство за използване на
процедурите за оценяване на съответствието

БДС EN 180:2000 /AC:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за зареждане на отделни ацетиленови бутилки

БДС EN 286-1:2002
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с пламък, за въздух или азот. Част 1: Съдове, работещи под налягане, с общо предназначение

БДС EN 286-1:2002 /АС:2002
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с пламък, за въздух или азот. Част 1: Съдове, работещи под налягане, с общо предназначение

БДС EN 286-2:2002 /АС:2002
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с пламък, за въздух или азот. Част 2: Съдове, работещи под налягане, за пневматичните спирачни и спомагателни уредби на пътните превозни средства и техните ремаркета

БДС EN 286-3:2004
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с пламък, за въздух или азот. Част 3: Стоманени съдове, работещи под налягане предназначини за въздушно спирачно обзавеждане и спомагателно пневматично обзавеждане на железопътен подвижен състав

БДС EN 286-4:2004
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с пламък за въздух или азот. Част 4:Съдове работещи под налягане от алуминиева сплав
предназначени за въздушно спирачно и спомагателно пневматично обзавеждане на железопътен подвижен състав

БДС EN 629-1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Конусна резба 25 Е за свързване на вентили към бутилки за газ. Част 1: Изисквания

БДС EN 629-2:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Конусна резба 25 Е за свързване на вентили към бутилки за газ. Част 2: Проверка на калибъра

БДС EN 720-1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Газове и газови смеси. Част 1: Свойства на
чисти газове

БДС EN 962:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Защитни капачки и защитни устройства на
вентили за промишлени и медицински бутилки за газ. Проектиране, изработване и изпитване

БДС EN 962:2000 /A1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Защитни капачки и защитни устройства на
вентили за промишлени и медицински бутилки за газ. Проектиране, изработване и изпитване; Изменение А1

БДС EN 962:2000 /A2:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Защитни капачки и защитни устройства на
вентили за промишлени и медицински бутилки за газ. Проектиране, изработване и изпитване; Изменение А2

БДС EN 1089-1:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Означение на бутилки за газ (с изключение на LPG). Част 1:Маркиране чрез щамповане

БДС EN 1089-2:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ (с
изключение за LPG). Част 2: Предопредителни надписи

БДС EN 1089-3:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Означение на бутилката. Част 3:Цветно
кодиране

БДС EN 1439:2001
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Процедура за контрол преди, по време и след пълнене

БДС EN 1440:2001
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Периодична проверка

БДС EN 1440:2001 /AC:2001
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Периодична проверка

БДС EN 1442:2001
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и производство

БДС EN 1442:2001 /AC:2001
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и производство

БДС EN 1795:2000
Транспортируеми бутилки за газ (с изключение на LPG). Процедури за смяна на газ при обслужване

БДС EN 1800:2000 /AC:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Ацетиленови бутилки. Основни изисквания и определения. Изменение АС

БДС EN 1801:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Ацетиленови бутилки. Основни изисквания и определения

БДС EN 1801:2000 /AC:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за зареждане на отделни ацетиленови бутилки. Изменение АС

БДС EN 1802:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и изпитване на безшевни бутилки за газ от алуминиева сплав

БДС EN 1803:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и изпитване на заварени бутилки за газ от въглеродна стомана

БДС EN 1919:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Бутилки за втечнени газове (с изключение на ацетилен и LPG). Проверка по време на пълнене

БДС EN 1920:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Бутилки за сгъстени газове (с изключени на ацетилен). Проверка по време на пълнене

БДС EN 1964-1:2004
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и производство на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за газ за многократно пълнене с водна вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително. Част 1: Бутилки, произведени от безшевна стомана, със стойност на Rm, по-малка от 1100 MPa

БДС EN 1964-1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и конструиране на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за газ за многократно напълване с водна вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително. Част 1: Безшевни стоманени бутилки със стойност на R<(Индекс)m> за налягане по-малко от 110 MPa

БДС EN 1964-1:2000 /AC:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и конструиране на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за газ за многократно напълване с водна вместимост от 0,5 литра до и включително 150 литра. Част 1: Безшевни стоманени бутилки със стойност на R<(Индекс)m> за налягане по-малко от 1100 MPa; Изменение АС

БДС EN 1964-2:2004
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и производство на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за газ за многократно пълнене с водна вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително. Част 2: Бутилки, произведени от безшевна стомана, със стойност на Rm, по-голяма или равна на 1100 MPa

БДС EN 1964-2:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и производство на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за газ за многократно пълнене с водна вместимост от 0,5 литра до и включително 150 литра. Част 2: Бутилки безшевна изработени от стомана с Rm със стойност 1100 МРа и повече

БДС EN 1964-3:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и конструиране на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за газ за многократно напълване с водна вместимост от 0,5 литра до и включително 150 литра. Част 3: Безшевни бутилки от корозионноустойчива стомана със стойност на Rm  за налягане по-малко от 1100 Mpa

БДС EN 1968:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и изпитване на безшевни стоманени бутилки за газ

БДС EN 1975:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и изработване на транспортируеми безшевни бутилки за газ от алуминий и алуминиеви сплави за многократно пълнене с вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително

БДС EN 1975:2001 /A1:2004
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и изработване на транспортируеми безшевни бутилки за газ от алуминий и алуминиеви сплави за многократно пълнене с вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително

БДС EN 1975:2001 /AC:2004
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и изработване на транспортируеми безшевни бутилки за газ от алуминий и алуминиеви сплави за многократно пълнене с вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително

БДС EN 12205:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Метални бутилки за газ за еднократно пълнене

БДС EN 12245:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Комбинирани бутилки напълно облицовани

БДС EN 12257:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Безшевни комбинирани бутилки с пръстени

БДС EN 12862:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и изработване на транспортируеми заварени бутилки за газ от алуминиеви сплави за многократно пълнене

БДС EN 12863:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Периодични изпитвания и поддръжка на бутилки за разтворен ацетилен.

БДС EN 13293:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и конструиране на безшевни транспортируеми бутилки за многократно пълнене от нормализирана манганово-въглеродна стомана, с водна вместимост до 0,5 литра, предназначени за сгъстени, течни или разтворими газове и с водна вместимост до 1 литър за въглероден двуокис

БДС EN 13365:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Батерии от бутилки за остатъчни и втечнени газове (с изключение на ацетилен). Проверка по време на пълнене

БДС EN 13385:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Батерии за превозни средства за остатъчни и втечнени газове (с изключение на ацетилен). Проверка по време на пълнене

БДС EN 13445-1 :2004
Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения

БДС EN 13445-2:2004
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали

БДС EN 13445-3 :2004
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране

БДС EN 13445-4 :2004
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство

БДС EN 13445-5 :2004
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване

БДС EN 13445-6 :2004
Ненагрявани съдове под налягане. Част 6: Изисквания за проектиране и
производство на съдове под налягане и части под налягане произведени от плавка от сферографитен чугун

БДС EN 13720:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за пълнене на ацетиленови батерии за превозни средства.

БДС EN ISO 10692-2:2003
Бутилки за газ. Съединения за вентил за газови бутилки използвани в
микроелектронната индустрия. Част 2:Изисквания и изпитване на типа на
съединения за вентил за бутилка (ISO 10692-2:2001)

БДС EN ISO 11114-1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на бутилката и вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 1: Метали (ISO 11114-1:1997)

БДС EN ISO 11114-2:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материала на бутилката и
вентила със садържащия се газ. Част 2:Неметални материали (ISO 11114-2:2000)

БДС EN ISO 11114-3:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на бутилката и вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 3: Изпитване на самозапалване в кислородна атмосфера (ISO 11114-3:1997)

БДС EN ISO 11120:2000
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за многократно пълнене за
транспортиране на сгъстен газ, с водна вместимост между 150 l и 3000 l.
Проектиране, изработване и изпитване (ISO 11120:1999)

БДС EN ISO 11623:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и изпитване на бутилки за смесен газ (ISO 11623:2002)

БДС EN ISO 13341:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Монтиране на вентили към бутилките за газ (ISO 13341:1997)

БДС EN ISO 15245-1:2003
Бутилки за газ. Цилиндрични резби за свързване на вентили за газови бутилки.Част 1: Изисквания (ISO 15245-1:2001)

БДС EN ISO 15245-2:2003
Бутилки за газ. Цилиндрични резби за свързване на вентили за газови бутилки.Част 2: Проверка за калибриране (ISO 15245-2:2001)

БДС ISO 7225:2004
Предупредителни етикети за газови бутилки

БДС ISO 7866:2004
Бутилки за газ. Безшевни бутилки за газ от алуминиева сплав за многократно
пълнене. Проектиране,изработване и изпитване

БДС ISO 9809-3:2004
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за газ за многократно пълнене.
Проектиране, производство и изпитване. Част 3: Стоманени бутилки подложени на нормализация

БДС ISO 10286:1998
Бутилки за газ. Терминология


23_060_40  Регулатори на налягане
БДС 8747:1983
Арматура промишлена. Вентили редукционни мембранни чугунени

БДС 14060:1977
Арматура стоманена неръждаема. Вакуумвентил

БДС 14062:1977
Арматура стоманена неръждаема. Вентили предпазни

БДС 17269:1992
Редуцир-вентили за втечнени въглеводородни газове с налягане до 1,6 МРа и
изходно налягане до 0,0036 МРа

БДС EN 88:2002
Регулатори на налягане за газови уреди за входящи налягания до 200 mbar

БДС EN 88:2001
Регулатори за налягане за газови уреди за входящо налягане до 200 mbar

БДС EN 88:2001 /A1:2001
Регулатори за налягане за газови уреди за входящо налягане до 200 mbar

БДС EN 88:2002 /A1:2002
Регулатори на налягане за газови уреди за входящи налягания до 200 mbar

БДС EN 126:2003
Многофункционални устройства за управление на газови уреди

БДС EN 161 :2004
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и съоръжения

БДС EN 334:2000
Регулатор за регулиране налягането на газа на входа до 100 bar

БДС EN 738-1:2004
Регулатори за налягането за използване с медицински газове. Част 1:
Регулатори за налягане и регулатори за налягане с дебитомери

БДС EN 738-1:2004 /A1:2004
Регулатори за налягането за използване с медицински газове. Част 1:
Регулатори за налягане и регулатори за налягане с дебитомери

БДС EN 738-2:2004
Регулатори за налягането за използване с медицински газове. Част 2:
Регулатори за налягане на главното разпределително устройство и на
тръбопроводите

БДС EN 738-3:2004
Регулатори за налягането за използване с медицински газове. Част 3:
Регулатори за налягане вградени към вентилите за бутилки

БДС EN 738-3:2004 /A1:2004
Регулатори за налягането за използване с медицински газове. Част 3:
Регулатори за налягане вградени към вентилите за бутилки

БДС EN 738-4:2004
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 4: Регулатори
за ниско налягане, предназначени за вграждане към медицинско съоръжение

БДС EN 738-4:2004 /A1:2004
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 4: Регулатори
за ниско налягане, предназначени за вграждане към медицинско съоръжение

БДС EN 849:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изисквания и изпитвания на типа

БДС EN 849:2000 /A1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изисквания и изпитвания на типа; Изменение А1

БДС EN 850:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Означение на щифта и типа на скобата за
свързване изходящия отвор на вентила, използван за медицински нужди

БДС EN 850:2003 /A1:2003:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Означение на щифта и типа на скобата за
свързване изходящия отвор на вентила, използван за медицински нужди

БДС EN 1074-5:2004
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по
предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 5: Арматура със
задвижване

БДС EN 1106:2002
Ръчно задвижвани кранове за газови уреди

БДС EN 1349:2004
Арматура със задвижване за промишлени процеси

БДС EN 1349:2004 /AC:2004
Арматура със задвижване за промишлени процеси

БДС EN 1567:2003
Арматури за сгради. Вентили за рудуциране на водното налягане и комбинирани
вентили за редуциране на водното налягане. Изисквания и изпитвания

БДС EN 1643:2002
Системи за проверка на вентил за автоматични отсекателни вентили за газови
горелки и газови уреди

БДС EN 1854:2001
Устройства за контрол на налягането за газови горелки и газови уреди

БДС EN 1854:2001 /A1:2001
Устройства за контрол на налягането за газови горелки и газови уреди

БДС EN 12067-1:2001
Устройство за управление разпределението на газ/въздух в газови горелки и
газови уреди. Част 1: Пневматичен тип

БДС EN 12067-1:2001 /A1:2004
Устройства за управление разпределението на газ/въздух в газови горелки и
газови уреди. Част 1: Пневматичен тип

БДС EN 12078:2001
Нулеви регулатори за налягане за газови горелки и газови уреди

БДС EN 12186:2000
Системи за доставяне на газ. Газорегулаторни станции за подаване и
разпределение. Функционални изисквания

БДС EN 12279:2000
Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови инсталации на
обслужващи линии. Функционални изисквания

БДС EN 12864:2003
Не регулируеми регулатори за ниско налягане, които имат максимално изходящо налягане по-малко от или равно на 200 mbar, които са с капацитет по малък от или равен на 4 kg/h и свързаните с тях устройства за безопасност за бутан, пропан или тяхните смеси

БДС EN 12952-10:2003
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 10: Изисквания за предпазни устройства срещу свръх налягане

БДС EN 13152:2004 /A1:2004:2004
Изисквания и изпитвания на автоматично затварящи се вентили за бутилки за
LPG

БДС EN 13152:2004
Изисквания и изпитвания на автоматично затварящи се вентили за бутилки за
LPG

БДС EN 13153:2004 /A1:2004:2004
Изисквания и изпитвания на ръчно управлявани вентили за бутилки за LPG

БДС EN 13153:2004
Изисквания и изпитвания на ръчно управлявани вентили за бутилки за LPG

БДС EN 13611:2002
Устройства за безопасност и контрол на газови горелки и газови уреди. Общи
изисквания

БДС EN 13648-1:2004
Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане.
Част 1: Предпазни клапани за криогенно използване

БДС EN 13648-2:2004
Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане.
Част 2: Предпазни устройства с разкъсваща се мамбрана

БДС EN 13787:2003
Еластомери за газови регулатори на налягане и свързаните предпазни
устройства за входящо налягане до и включително 100 bar

БДС EN 14382:2003
Предпазни устройства за станции за регулиране налягането на газа и за
инсталации. Предпазно-отсекателни устройства за газ за входящо налягане до и
включително 100 bar

БДС EN 60534-1:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 1: Термини и определения
за вентили за управление и общи съображения (IEC 60534-1:1987)

БДС EN 60534-2-1:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 2: Капацитет на потока.
Уравнения за оразмеряване на потока течност при инсталационни условия (IEC
60534-2-1:1998)

БДС EN 60534-3-1:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 3-1: Размери. Размери
между челни повърхности на фланцови двупътни сачмени прави вентили за
управление и размери между челна повърхност и център на фланцови двупътни
сачмени ъглови вентили за управление с (IEC 60534-3-1:2000)

БДС EN 60534-3-2:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 3-2: Размери. Размери
между челни повърхности за въртящи се вентили за управление с изключение на дроселен вентил (IEC 60534-3-2:2001)

БДС EN 60534-3-3:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 3-3: Размери. Размери
между задни повърхности на фланцови двупътни сачмени прави вентили за
управление (IEC 60534-3-3:1998)

БДС EN 60534-6-2:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 6-2: Монтажни детайли за
принадлежности на позиционери към вентили за управление. Ограничител,
монтиран върху въртящи се органи за задействане (IEC 60534-6-2:2000)

БДС EN 60534-8-1:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8: Съображения за шум.
Раздел 1: Лабораторно измерване на шум, генериран от аеродинамичен поток
през вентили за управление (IEC 60534-8-1:1986)

БДС EN 60534-8-2:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8: Съображения за шум.
Раздел 2: Лабораторно измерване на шум, генериран от хидродинамичен поток
през вентили за управление (IEC 60534-8-2:1991)

БДС EN 60534-8-3 (:1995):2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8: Съображения за шум.
Раздел 3: Метод за прогнозиране на шум, генериран от аеродинамичен поток през управляващите вентили (IEC 60534-8-3:1995)

БДС EN 60534-8-3 (:2000):2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8: Съображения за шум.
Раздел 3: Метод за прогнозиране на шум, генериран от аеродинамичен поток през управляващите вентили (IEC 60534-8-3:2000)

БДС EN 60534-8-4:2003
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8: Съображения за шум.
Раздел 4: Прогнозиране на шум, генериран от хидродинамичен поток през
управляващите вентили (IEC 60534-8-4:1994)

БДС EN 61514:2003
Системи за управление на промишлени процеси. Методи за оценяване на
работните характеристики на ограничители на вентили с пневматични изходи (IEC 61514:2000, с промени)

БДС EN ISO 10692-1:2003
Бутилки за газ. Съединения за вентил за газови бутилки използвани в
микроелектронната индустрия. Част 1:Изходящи съединения (ISO 10692-1:2001)

БДС EN ISO 11114-1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на бутилката и
вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 1: Метали (ISO 11114-1:1997)

БДС EN ISO 11114-2:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материала на бутилката и
вентила със садържащия се газ. Част 2:Неметални материали (ISO 11114-2:2000)

БДС EN ISO 11114-3:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на бутилката и
вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 3: Изпитване на самозапалване
в кислородна атмосфера (ISO 11114-3:1997)

БДС EN ISO 11116-1:2000
Бутилки за газ. Конусна резба 17Е за свързване на вентилите към бутилките за
газ. Част 1: Изисквания (ISO 11116-1:1999)

БДС EN ISO 11116-2:2000
Бутилки за газ. Конусна резба 17Е за свързване на вентилите към бутилките за
газ. Част 2: Калибри за контрол (ISO 11116-2:1999)

БДС EN ISO 12209-1:2003
Бутилки за газ. Изходящи съединения за вентили на газова бутилка за сгъстен
въздух за дишане. Част 1: Съединение тип скоби (ISO 12209-1:2000)

БДС EN ISO 12209-2:2003
Бутилки за газ. Изходящи съединения за вентили на газова бутилка за сгъстен
въздух за дишане. Част 2 Съединения с резба (ISO 12209-2:2000)

БДС EN ISO 12209-3:2003
Бутилки за газ. Изходящи съединения за вентили на газова бутилка за сгъстен
въздух за дишане. Част 3: Адаптор за вентили за 230 bar (ISO 12209-3:2000)

БДС EN ISO 13340:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за бутилки за еднократно пълнене.
Изисквания и изпитване на типа (ISO 13340:2001)

БДС EN ISO 13341:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Монтиране на вентили към бутилките за газ (ISO 13341:1997)

БДС EN ISO 14246:2003
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за газови бутилки. Изпитване и
проверка при производство (ISO 14246:2001)

27_060_20  Газови горелки

БДС 12.2.008:1981
Охрана на труда. Оборудване и апаратура за газопламъчна обработка на металите и за термична метализация. Общи изисквания за безопасност на труда

БДС 16392:1986
Горелки газови промишлени. Методи за изпитване

БДС EN 88:2001 /A1:2001
Регулатори за налягане за газови уреди за входящо налягане до 200 mbar

БДС EN 125:2001
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди. Термоелектрически устройства за контрол на пламъка

БДС EN 125:2001 /A1:2001
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди. Термоелектрически устройства за контрол на пламъка

БДС EN 257:2002
Механични терморегулатори за газови уреди

БДС EN 257:2002 /A1:2002
Механични терморегулатори за газови уреди

БДС EN 298 :2004
Системи за автоматичен контрол на горенето за газови горелки и газови уреди, със или без вентилатор

БДС EN 437:2004
Газове за изпитване. Налягания за изпитване. Категории уреди

БДС EN 521:2001
Изисквания за уреди предназначени за втечнени въглеводородни газове. Портативни уреди под налягане за втечнен въглеводороден газ в газова фаза

БДС EN 676:2004
Автоматични газови горелки с принудителна циркулация

БДС EN 12067-1:2001
Устройство за управление разпределението на газ/въздух в газови горелки и газови уреди. Част 1: Пневматичен тип

БДС EN 12186:2000
Системи за доставяне на газ. Газорегулаторни станции за подаване и разпределение. Функционални изисквания

СТ на СИВ 1051:1978
Горелки газови промишлени с общо предназначение. Общи технически изисквания

СТ на СИВ 1706:1979
Горелки газови. Термини и определения


ICS: 71  Газове с промишлено приложение
БДС 8.801:1980
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. Влажност на
газовете. Термини и определения

БДС 14556:1983
Филтри ръкавни и джобни. Технически изисквания

БДС EN 720-1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Газове и газови смеси. Част 1: Свойства на
чисти газове

БДС EN 720-2:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Газове и газови смеси. Част 2: Определяне на
възпламенимост и окислителна способност на газове и газови смеси


75_020  Извличане и преработка на нефт и природен газ

БДС EN ISO 10426-1:2000 /A1:2003
Нефтена и газова промишленост. Цимент и материали за циментация на сондажи. Част 1:Изисквания (ISO 10426-1:2000 /Amd 1:2002)

ICS: 75_060  Природен газ

БДС 16027:1984
Газове горивни природни. Методи за определяне съдържанието на сероводород и маркаптанова сяра

БДС 17400:1998
Природен газ. Добиване, съхраняване, транспортиране и потребление. Термини и определения

БДС EN ISO 3993:2004
Втечнен нефтен газ и леки въглеводороди. Определяне на плътност или относителна
плътност. Метод с ареометър под налягане (ISO 3993:1984)

БДС EN ISO 6326-3:2003
Природен газ. Определяне на серните компоненти. Част 3:Потенциометрично
определяне на сероводород, меркаптанова сяра, карбонилсулфид (ISO 6326-3:1989)

БДС EN ISO 6326-5:2004
Природен газ. Определяне на серни съединения. Част 5: Метод на горене по Lingener (ISO 6326-5:1989)

БДС EN ISO 6326-5:2003
Природен газ. Определяне на серните компоненти. Част 5:Метод на продължителното горене (ISO 6326-5:1989)

БДС EN ISO 6974-1:2004
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез газова
хроматография. Част 1: Указания за специализиран анализ (ISO 6974-1:2000)

БДС EN ISO 6974-1:2003
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез
газхроматография. Част 1: Указания за извършване на анализа (ISO 6974-1:2000)

БДС EN ISO 6974-2:2004
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез газова
хроматография. Част 2: Характеристики на системата за измерване и статистика за обработка на данните (ISO 6974-2:2001)

БДС EN ISO 6974-2:2003
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез
газхроматография. Част 2: Система за оценяване характерните и статистическите данни за процеса (ISO 6974-2:2001)

БДС EN ISO 6974-3:2004
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез газова
хроматография. Част 3: Определяне на водород, хелий,кислород,азот, въглероден диоксид и въглеводороди до С8 включително с използване на две колони с пълнеж (ISO 6974-3:2000)

БДС EN ISO 6974-3:2003
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез
газхроматография. Част 3: Определяне на водород, хелий, кислород, азот, въглероден диоксид и въглеводороди до и включително C8 използвани в две свързани колони (ISO 6974-3:2000)

БДС EN ISO 6974-4:2004
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез газова
хроматография. Част 4: Определяне на азот,въглероден диоксид и въглеводороди от С1 до С5 и С6+ в лаборатория и при непрекъсната система за анализ с използване на две колони (ISO 6974-4:2000)

БДС EN ISO 6974-4:2003
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез
газхроматография. Част 4: Определяне на азот, въглероден диоксид и въглеводороди от С1 до С5 и С6+ в лаборатория и в система за линейно измерване използваща две колони (ISO 6974-4:2000)

БДС EN ISO 6974-5:2004
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез газова
хроматография. Част 5: Определяне на азот,въглероден диоксид и въглеводороди от С1 до С5 и С6+ в лаборатория и при прилагане на непрекъснат процес с използване на три колони (ISO 6974-5:2000)

БДС EN ISO 6974-5:2003
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност чрез
газхроматография. Част 5: Определяне на азот, въглеоден диоксид и въглеводороди от С1 до С5 и въглероди С6+ в лаборатория и в система за линейно измерване използваща три колони(ISO 6974-5:2000)

БДС EN ISO 10101-1:2000
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl Fischer. Част 1: Въведение (ISO 10101-1:1993)

БДС EN ISO 10101-2:2000
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl Fischer. Част 2: Метод чрез титриране (ISO 10101-2:1993)

БДС EN ISO 10101-3:2000
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl Fischer.
Част 3: Кулонометричен метод (ISO 10101-3:1993)

БДС EN ISO 10715:2000
Природен газ. Вземане на проби (ISO 10715:1997)

БДС EN ISO 10723:2003
Природен газ. Оценване характеристиката на системи за линеен анализ (ISO
10723:1995)

БДС EN ISO 11541:2003
Природен газ. Определяне на влагосъдържанието при високо налягане (ISO
11541:1997)

БДС EN ISO 13734:2000
Природен газ. Органични серни компоненти използвани за одоранти. Изисквания и методи за изпитване (ISO 13734:1998)

БДС EN ISO 14111:2003
Природен газ. Указания за проследимост при анализ (ISO 14111:1997)

БДС ISO 6326-4:1999
Природен газ. Определяне на серни съединения. Част 4: Газ хроматографски метод, използващ пламъчен фотометричен детектор за определяне на сероводород, карбонил сулфид и одоранти, съдържащи сяра

БДС ISO 6976:1998
Природен газ. Изчисляване на топлина на изгаряне, плътност, относителна плътност и число на Wobbe на смес

БДС ISO 11541:1999
Природен газ. Определяне на влагосъдържанието при високо налягане

БДС ISO 13443:1999
Природен газ. Стандартни условия за сравняване

СТ на СИВ 2103:1980
Газове горивни природни. Хроматографски метод за определяне компонентния състав на газа

СТ на СИВ 2104:1980
Газове горивни природни. Определяне на съдържанието на метанол с хроматографски метод

СТ на СИВ 3360:1981
Газове горивни природни. Определяне на специфичната топлина на изгаряне с воден калориметър

СТ на СИВ 3764:1982
Газове горивни природни. Метод за определяне на влагосъдържанието и точката на оросяване

СТ на СИВ 4490:1984
Газове горивни природни. Метод за определяне съдържанието на обща сяра


75_160_30  Газообразни горива

БДС 5670:1983
Газове въглеводородни втечнени

БДС 7926:1984
Газове въглеводородни втечнени. Определяне съдържанието на сероводород

БДС 15376:1981
Газове въглеводородни втечнени. Определяне въглеводородния състав

БДС EN 27941:2004
Търговски пропан и бутан.Анализ чрез газова хроматография (ISO 7941:1988)

БДС EN 720-1:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Газове и газови смеси. Част 1: Свойства на чисти газове

БДС EN 720-2:2000
Транспортируеми бутилки за газ. Газове и газови смеси. Част 2: Определяне на
възпламенимост и окислителна способност на газове и газови смеси

БДС EN 13673-1:2003
Определяне на максималното налягане при експлозия и максималната скорост на нарастване на налягането на газове и пари. Част 1: Определяне на максималното налягане при експлозия

БДС EN 27941:2004
Търговски пропан и бутан. Анализ чрез газова хроматография (ISO 7941:1988)

БДС EN ISO 3993:2004
Втечнен нефтен газ и леки въглеводороди. Определяне на плътност или относителна плътност. Метод с ареометър под налягане (ISO 3993:1984)

БДС EN ISO 4256:2004
Втечнени нефтени газове. Определяне на налягането на парите с измервателен уред.Метод LPG (ISO 4256:1996)

БДС EN ISO 4257:2003
Втечнени нефтени газове. Метод за вземане на проби (ISO 4257:2001)

БДС EN ISO 6251:2004
Втечнени нефтени газове. Корозионна агресивност спрямо мед. Изпитване с медна пластинка (ISO 6251:1996)

БДС EN ISO 6251:2004
Втечнени нефтени газове. Корозионна агресивност спрямо мед. Изпитване с медна пластинка (ISO 6251:1996)

БДС EN ISO 8819:2004
Втечнени нефтени газове. Определяне на сероводород. Метод с оловен ацетат (ISO 8819:1993)

БДС EN ISO 8819:2004
Втечнени нефтени газове. Откриване на сероводород. Метод с оловен ацетат (ISO 8819:1993)

БДС EN ISO 13757:2004
Втечнени нефтени газове.Определяне на маслени остатъци.Метод при висока
температура.(ISO 13757:1996)


БДС EN ISO 13757:2004
Втечнени нефтени газове. Определяне на маслени остатъци. Метод при висока
температура (ISO 13757:1996)

БДС EN ISO 13758:2004
Втечнени нефтени газове. Оценка за отсъствието на влага в пропана. Метод на
замръзване на крана (ISO 13758:1996)

СТ на СИВ 3765:1982
Газове горивни природни. Метод за приготвяне на калибровъчна газова смес,
съдържаща метанол

СТ на СИВ 4491:1984
Газове горивни природни. Метод за определяне температурата на точката на оросяване на въглеводороди

75_180_01  Съоръжения за нефтената промишленост и получаването на природен газ. Общи  положения

БДС 17400:1998
Природен газ. Добиване, съхраняване, транспортиране и потребление. Термини и определения

БДС EN 1160:2000
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Основни характеристики на
втечнен природен газ

БДС EN 12065:2000
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Изпитване на пенообразуващи концентрати предназначени за образуване на пяна със средно и голямо разпенване и на прахове за гасене, използвани при пожари от втечнен природен газ

БДС EN ISO 15156-1:2003
Нефтена и газова промишленост. Материали, които се използват за добив на нефт и газ при съдържание на H2S в околната среда. Част 1: Основни принципи за избор на материали устойчиви на пукнатини (ISO 15156-1:2001)

БДС 10806:1973
Броячи за измерване обема на газ. Общи изисквания

БДС 10807:1973
Метрология. Броячи за газ - ротационни и турбинни. Технически изисквания

БДС 10808:1973
Метрология. Броячи за измерване обема на течности (различни от водата). Технически изисквания

БДС EN 1776:2000
Системи за доставяне на газ. Станции за измерване на природен газ. Функционални изисквания

БДС EN 13352:2004
Изискване към характеристиките на устройства за автоматично определяне
съдържанието на цистерните

БДС EN ISO 4267-2:2004
Нефтени и течни нефтопродукти. Изчисляване на нефтените количества. Част 2:
Динамично измерване (ISO 4267-2:1988)

БДС EN ISO 6551:2004
Нефтени течности и газове. Точност и сигурност на динамичното измерване. Предаване на данни по кабел чрез електрически и/или електронни импулси (ISO 6551:1982)

БДС EN ISO 7278-1:2004
Течни въглеводороди. Динамично измерване. Проверяващи системи на уреди за
измерване на обем. Част 1: Общи принципи (ISO 7278-1:1987)

БДС EN ISO 7278-2:2004
Течни въглеводороди. Динамично измерване. Проверяващи системи на уреди за
измерване на обем. Част 2: Тръбни накрайници (ISO 7278- 2:1988)

БДС EN ISO 8222:2004
Системи за измерване на нефт. Калибриране. Използване на температурни корекции за калибриране на резервоари с проверен обем (ISO 8222:2002)

БДС EN ISO 12185:2003
Суров нефт и нефтопродукти. Определяне на плътност. Метод чрез осцилиране с U тръба (ISO 12185:1996)

БДС ISO 7507-1:1999
Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари.Част 1: Лентов метод

БДС ISO 7507-2:1999
Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари.Част 2: Метод на базовата оптична линия

БДС ISO 7507-3:1999
Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари.Част 3: Оптичен триангулационен метод


75_200  Съоръжения за транспортиране и съхранение на нефт, нефтопродукти и природен газ

БДС 8.825:1987
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. Колонки бензиномерни.Методи за проверка

БДС 8.857:1989
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. Бензиностанции.
Метрологичен контрол

БДС 10271:1978
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове

БДС 17179:1990
Маркучи-гумено-текстилни за бензин и масла

БДС EN 1473:2000
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране на инсталации на сушата

БДС EN 1474:2000
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране и изпитване на
товаро/разтоварни стрели

БДС EN 1532:2000
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Съоръжения за връзка кораб-суша

БДС EN 1761:2004
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за доставка на гориво. Изисквания

БДС EN 1765:2004
Каучукови комплектувани маркучи за изсмукване и източване на нефт. Изисквания за комплектите

БДС EN 1918-1:2000
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 1: Функционални
препоръки за съхранение във водоносни пластове

БДС EN 1918-2:2000
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 2: Функционални
препоръки за съхранение в нефтени и газови находища

БДС EN 1918-3:2000
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 3: Функционални
препоръки за съхранение в кухини на солни куполи

БДС EN 1918-4:2000
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 4: Функционални
препоръки за съхранение в скални каверни

БДС EN 1918-5:2000
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 5: Функционални
препоръки за надземни устройства

БДС EN 12066:2000
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Изпитване на изолационни
облицовки за повърхностите на резервоари за втечнен природен газ.

БДС EN 12308:2000
Инсталации и съоръжения за LNG. Подходящи изпитвания на устройства за
уплътняване на фланцови съединения използвани за LNG тръби.

БДС EN 12583:2003
Системи за доставяне на газ. Компресорни станции. Функционални изисквания

БДС EN 12838:2000
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Изпитване на годност на системи за вземане на проби от LNG

БДС EN 13012:2002
Бензиностанции. Конструкция и технически изисквания към автоматични дозиращи устройства на бензоколонки

БДС EN 13423:2003
Сгъстен природен газ за работа на превозни средства

БДС EN 13616:2004
Защитни устройства срещу препълване на неподвижни цистерни за течни нефтени горива

БДС EN 13645:2003
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране на инсталации близо до брега с капацитет за съхранение между 5 t и 200 t

БДС EN 13760:2004
Автомобилни системи за пълнене с втечнени въглеводородни газове (LPG) за леки и товарни автомобили. Накрайници, изисквания за изпитване и размери

БДС EN 14141:2004
Арматура в тръбопроводи за транспортиране на природен газ. Изисквания за
изпълнение и изпитвания

БДС EN 14163:2003
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи за транспортиране.
Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2000, с промени)

БДС EN ISO 3675:2004
Суров нефт и течни нефтопродукти. Лабораторно определяне на плътност.
Ареометричен метод (ISO 3675:1998)

БДС EN ISO 6808:2004
Пластмасови маркучи и комплектувани маркучи за изсмукване и източване под вакуум на нефтени течности. Изисквания (ISO 6808:1999)

БДС EN ISO 14692-1:2003
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 1: Речник, означения, приложения и материали (ISO 14692-1:2002)

БДС EN ISO 14692-2:2003
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 2: Квалификация и производство (ISO 14692-2:2002)

БДС EN ISO 14692-3:2003
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 3: Система за проектиране (ISO 14692-3:2002)

БДС EN ISO 14692-4:2003
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP) армиран със стъклена нишка. Част 4: Производство, монтаж и експлоатация (ISO 14692-4:2002)

БДС EN ISO 14723:2003
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи за транспортиране. Вентили за тръбопроводи под вода (ISO 14723:2001)

БДС ISO 4437:2002
Тръби от полиетилен (PE) за подземни тръбопроводи за газоснабдяване. Метрични серии. Изисквания

ICS: 77_140_75  Стоманени тръби
БДС 738:1985
Тръби стоманени водогазопроводни

БДС 5918:1981
Тръби стоманени електро заварени студенодеформирани. Размери

БДС 6007:1980
Тръби стоманени безшевни горещодеформирани. Размери

БДС 6008:1980
Тръби стоманени електрозаварени студенодеформирани. Технически изисквания

БДС 6057:1981
Тръби стоманени безшевни студенодеформирани. Размери

БДС 6111:1980
Тръби стоманени безшевни горещодеформирани. Технически изисквания

БДС 6120:1984
Тръби стоманени електрозаварени. Технически изисквания

БДС 6175:1982
Тръби стоманени безшевни студенодеформирани. Технически изисквания

БДС 6360:1980
Тръби стоманени електрозаварени с прав шев. Размери

БДС 6609:1973
Тръби стоманени безшевни топлоустойчиви. Марки и технически изисквания

БДС 8585:1971
Тръби стоманени заварени за тръбно скеле

БДС 9962:1972
Тръби обсадни с муфи

БДС 10096:1972
Тръби помпено-компресорни с муфи

БДС 10325:1972
Тръби сондажни с муфи

БДС 10564:1972
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Материали и заготовки. Изисквания към безшевни тръби от въглеродни (нелегирани) и легирани стомани, предназначени за работа при температура над 0 °С

БДС 11764:1974
Хидравлични утройства. Тръби стоманени за тръбопроводи. Асортимент

БДС 12731:1975
Тръби безшевни лагерни

БДС 12967:1975
Техника на безопасността. Котли и съдове работещи под налягане. Технически
изисквания към заварени тръби с надлъжен или спирален шев

БДС 14479:1978
Тръби стоманени електрозаварени със спирален шев с общо предназначение

БДС 14805:1979
Тръби стоманени заварени с прав шев. Технически изисквания

БДС 15170:1980
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Тръби безшевни от
легирани и нелегирани стомани

БДС 16097:1985
Контрол без разрушаване. Тръби стоманени. Вихровотокови методи

БДС 16301:1985
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания към стоманени електрозаварени тръби с прав надлъжен шев и методи за изпитване

БДС EN 39:2003
Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка

БДС EN 523 :2003
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната
армировка. Терминология, изисквания и управление на качеството

БДС EN 524-1:2002
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната
армировка. Част 1: Определяне на формата и размерите

БДС EN 524-2:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната
армировка. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на поведението при огъване

БДС EN 524-3:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната
армировка. Методи за изпитване. Част 3: Изпитване на двудтранно огъване

БДС EN 524-4:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната
армировка. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на съпротивлението на
странични натоварвания

БДС EN 524-5:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната
армировка. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на съпротивлението на опън

БДС EN 524-6:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната
армировка. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на непроницаемостта
(определяне на загубите на вода)

БДС EN 10208-2:2000 /AC:2001
Стоманени тръби за пренос на горими флуиди. Технически условия на доставка.
Част 2: Тръби от клас В

БДС EN 10210-1:2000
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирана и
дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1: Технически изисквания на
доставка

БДС EN 10210-2:2000
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирана и
дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила

БДС EN 10216-1:2003
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура

БДС EN 10216-2:2003
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 2: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при
повишена температура

БДС EN 10216-3:2003
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана

БДС EN 10216-4:2003
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 4: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска
температура

БДС EN 10217-1:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част
1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура

БДС EN 10217-2:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част
2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана с определени
свойства при повишена температура

БДС EN 10217-3:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част
3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана

БДС EN 10217-4:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част
4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура

БДС EN 10217-5:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част
5: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура

БДС EN 10217-6:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част
6: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при ниска температура

БДС EN 10219-1:2000
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и
дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1: Технически изисквания на
доставка

БДС EN 10219-2:2000
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и
дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила

БДС EN 10220:2004
Безшевни и заварени стоманени тръби. Размери и маси на единица дължина

БДС EN 10240:2000
Вътрешни и/или външни защитни покрития на стоманени тръби. Изисквания за
горещонанесени цинкови покрития, приложими при автоматизирани инсталации

БДС EN 10266:2004
Стоманени тръби, фитинги и кухи конструкционни профили. Означения и
определения на термините за използване в стандартите за продукти

БДС EN 10296-1:2004
Заварени кръгли стоманени тръби за механична обработка и общи
машиностроителни цели. Технически условия на доставка. Част 1: Тръби от
нелегирана и легирана стомана

БДС EN 10305-1:2003
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 1: Безшевни
студеноизтеглени тръби

БДС EN 10305-2:2003
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 2: Заварени
студеноизтеглени тръби

БДС EN 10305-3:2003
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 3: Заварени
студенокалибровани тръби

БДС EN 10305-4:2003
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 4: Безшевни
студеноизтеглени тръби за хидравлични и пневматични задвижващи системи

БДС EN 10305-5:2003
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 5: Заварени
истуденокалибровани тръби с квадратно и правоъгълно сечение

БДС EN ISO 11960:2003
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби използвани като облицовка
или помпенокомпресорна тръба за сонди (ISO 11960:2001)

БДС EN ISO 11960:2003 /AC:2003
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби използвани като облицовка
или помпенокомпресорна тръба за сонди (ISO 11960:2001)

БДС EN ISO 13680:2003
Нефтена и газова промишленост. Корозионна устойчивост на безшевни тръби от сплави за употреба като обвивка, тръбни и съеднителни опори. Технически
условия на доставка (ISO 13680:2000)

БДС 1773:1984
Тръби медни