Курсове

Експлоатация на газови съоръжения

Управление на газоразпределителни мрежи

Експлоатация на съоръжения и газови уредби за компресиран природен газ (CNG)

Монтиране, експлоатация и обслужване на газови уреди

Пожарна безопасност

ГАЗОВА БЕЗОПАСНОСТ. Устройство и безопасна експлоатация на обекти и съоръжения за природен газ (Нормативни и технически изисквания)

Основи на сондирането

Техника и технология за безтраншейно полагане на тръбопроводи

Монтиране и експлоатация на фотоволтаични системи

Експлоатация и ремонт на хладилна и климатична техника

Проектиране на газови инсталации, първо ниво

Добив на нефт и газ

Проучвателно ядково сондиране.

Промивни течности и циментови разтвори

Техника и технология на сондирането

Безопасна експлоатация и обслужване на обекти и съоръжения за втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан)

Диамантено ядково и сондиране с обратна циркулация

Заваряване на тръби от PE-HD /полиетилен висока плътност/ за газопроводи и водопроводи

Сондажна техника, машини и механизми

Техника и технология на сондирането

Контрол и ликвидиране на нефтогазоводопроявления при сондиране

Управление на отпадъци при инфраструктурни проекти

ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР

Проектиране и изграждане на газови инсталации по метода Profipress G ( БДС EN 1775)

Удостоверение за огнярска правоспособност