Курсове

Експлоатация на газови съоръжения

Управление на газоразпределителни мрежи

Експлоатация на съоръжения за компресиран природен газ

Eксплоатация и обслужване на газови уреди

Пожарна безопасност

ГАЗОВА БЕЗОПАСНОСТ. Устройство и безопасна експлоатация на обекти и съоръжения за природен газ. (нормативни и технически изисквания)

Основи на сондирането

Техника и технология за безтраншейно полагане на тръбопроводи

Монтиране и експлоатация на фотоволтаични системи

Експлоатация и ремонт на хладилна и климатична техника

Проектиране и строителство на газотранспортни системи, първо ниво

Експлоатация и обслужване на автомобили с газови уредби. Презаверка на сертификат

Добив на нефт и газ

Проучвателно ядково сондиране.

Eксплоатация на енергийни обекти на база биогаз

Промивни течности и циментови разтвори

Техника и технология на сондирането

Експлоатация на хидравлични съоръжения за петролната промишленост

Безопасна експлоатация и обслужване на обекти и съоръжения за втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан)

Диамантено ядково и сондиране с обратна циркулация

Газокислородно спояване на медни тръби и фитинги

Заваряване на тръби от PE-HD /полиетилен висока плътност/ за газопроводи

Сондажна техника, машини и механизми

Техника и технология на сондирането

Контрол и ликвидиране на нефтогазоводопроявления при сондиране

Управление на отпадъци при инфраструктурни проекти

ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР

Презаверка на удостоверение по квалификация "Експлоатация на газови уреди"

Проектиране и изграждане на газови инсталации по метода Profipress G ( Viega)

Удостоверение за огнярска правоспособност